ศูนย์รวมสินค้าเพื่อธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงงาน และธุรกิจการให้บริการในประเทศไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครใหม่

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
การรับประกันของบริษัทแมททีเรียล เวิลด์ จำกัด ครอบคลุมข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิต หรือเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานในลักษณะปกติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ *การใช้งานในลักษณะปกติ หมายถึง การใช้งานในลักษณะปกติวิสัยภายในพื้นที่ สภาพแวดล้อม อันเป็นปกติ *

ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ยกเว้น สินค้าสำเร็จรูปที่ไม่ได้ดำเนินการติดตั้งโดยทีมงานชำนาญการของบริษัทฯ

การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
*รายการอะไหล่สิ้นเปลืองต่างๆ ตลอดถึงความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, การจราจล, ภัย*ธรรมชาติ และการดัดแปลงแก้ไขและใช้อุปกรณ์ร่วมที่ไม่ได้มาตรฐาน
*ไม่รวมอุปกรณ์การทำงานในที่สูง และอุปกรณ์ในการแก้ไขอื่นๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบ
*สินค้าเสียหายจากการไม่บำรุงรักษา หรือสึกหรอจากการใช้งานผิดปกติ
*ติดตั้งไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ติดตั้งตามคำแนะนำในการติดตั้ง